iDeal

Nieuwsarchief

Van arbeidsconflict naar faillissement

arbeidsconflictEen conflict op het werk kan de arbeidsrelatie flink verstoren. Stel je voor dat je een telefoontje ontvangt van die ene grote en belangrijke potentiële klant. Hij vertelt je dat hij van de samenwerking afziet omdat medewerker X zich negatief heeft uitgelaten over je organisatie.

Er zijn tal van stappen die je kunt ondernemen. Laten we beginnen met het benoemen van die dingen die je vooral NIET moet doen bij een verstoorde arbeidsrelatie.

Dit bericht is geplaatst op: 20/12/2013

Een arbeidscontract: kleine moeite, grote voordelen

Perfecte werknemerDe  zoektocht naar de perfecte werknemer: iedere ondernemer kent het. Na een hoop sollicitanten toch iemand met de juiste capaciteiten gevonden. En het klikt. Eind goed, al goed lijkt het. Toch kan er ook daarna nog van alles misgaan.

Dit bericht is geplaatst op: 7/05/2013

Bedrijfsongeval tijdens pauze

BedrijfsongevalDe werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn personeel. Wordt er schade veroorzaakt doordat de werkgever onvoldoende veiligheidsregels in acht heeft genomen dan is hij als werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt uit een bedrijfsongeval. De rechter heeft ook geoordeeld dat dit geldt voor ongevallen die veroorzaakt zijn tijdens de pauze. 

Dit bericht is geplaatst op: 23/10/2012

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Ontslag bedrijfseconomische redenenEen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zal zelfs indien de financiële positie van een bedrijf uitermate slecht is niet altijd geaccepteerd worden. De kantonrechter Amsterdam heeft besloten dat een werkneemster, waarvan de werkgever had aangegeven dat haar arbeidscontract was komen te vervallen, toch in dienst mocht blijven.

Dit bericht is geplaatst op: 23/10/2012

Concurrentiebeding bij verlenging van de arbeidsovereenkomst

ConcurrentiebedingIndien het arbeidscontact van een werknemer wordt verlengd en in het eerdere arbeidscontract een concurrentiebeding is opgenomen, dan dient deze opnieuw schriftelijk overeen te worden gekomen. Is dit achterwege gelaten, dan is het concurrentiebeding niet geldig. Sinds kort heeft het hof echter geoordeeld dat dit niet hoeft wanneer het arbeidscontract voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de overige arbeidsvoorwaarden ongewijzigd blijven. 

Dit bericht is geplaatst op: 25/09/2012

Voorwaardelijk ontslag op staande voet

Voorwaardelijk ontslagSinds kort is het duidelijk dat een voorwaardelijk ontslag op staande voet mogelijk is. Een voorwaardelijk ontslag op staande voet wordt door werkgevers in de praktijk gegeven indien een eerdere beëindiging van het arbeidscontract reeds heeft plaatsgevonden maar de werkgever ervoor wilt zorgen dat, mocht het eerste ontslag geen stand houden, er nog een tweede ontslag ligt op grond waarvan het arbeidscontract ten einde is gebracht.

Dit bericht is geplaatst op: 25/09/2012

Met terugwerkende kracht een vaste contractsomvang vorderen

Hooge raadDe Hoge Raad heeft op 27 april 2012 geoordeeld dat een werknemer met terugwerkende kracht een vaste contractsomvang kan claimen. Dit kan ongewenste neveneffecten met zich meebrengen. Een werknemer kan dan namelijk ook met terugwerkende kracht een loonvordering instellen. Er is echter een uitweg: het gerechtshof Leeuwarden heeft paar maanden na de uitspraak van de Hoge Raad geoordeeld dat dit voorkomen kan worden door aan te voeren dat een werknemer dit recht op loon niet toekomt, omdat hij zich niet beschikbaar heeft gehouden voor de extra arbeid.

Dit bericht is geplaatst op: 18/09/2012

Ontslag op staande voet wegens diefstal bij een ander dan de werkgever

DiefstalHet hof heeft geoordeeld dat het voor een ontslag op staande voet wegens diefstal nogal een verschil maakt of de werknemer de diefstal bij zijn eigen werkgever heeft gepleegd of dit ergens anders heeft gedaan. Een ontslag op staande voet wegens diefstal die de werknemer ergens anders heeft gepleegd kan onder omstandigheden niet gerechtvaardigd zijn. 

Dit bericht is geplaatst op: 11/09/2012

Nieuwe vakantiewetgeving heeft geen terugwerkende kracht

VakantieZoals al bekend is sinds 1 januari 2012 de nieuwe vakantiewetgeving van kracht. Het hof heeft sinds kort geoordeeld dat deze wetgeving geen terugwerkende kracht heeft. Op grond van deze uitspraak mocht de werkgever bij de eindafrekening uitgaan van een vakantieopbouw over de laatste zes maanden van het dienstverband.

Dit bericht is geplaatst op: 11/09/2012

Loondoorbetaling ziekte bij arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht

ZiektewetDe rechtbank in Heereveen heeft op 25 juli 2012 bepaald dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht in geval van ziekte wel aanspraak heeft op doorbetaling van loon als de werknemer, indien hij niet ziek was geworden, wel arbeid zou hebben verricht.

Dit bericht is geplaatst op: 3/09/2012

Één ton ontslagvergoeding voor erfgename van overleden werknemer

OntslagvergoedingNaar aanleiding van een rechtszaak die de vakbond CNV heeft aangespannen, heeft de rechtbank in Hilversum geoordeeld dat het bedrijf Givaudan ruim één ton aan ontslagvergoeding moet uitkeren aan de erfgenamen van een overleden werknemer. 

Dit bericht is geplaatst op: 3/09/2012

Wetswijziging vakantiedagen voor zieke werknemers

Ziektewet vakantiedagenPer 1 januari 2012 is er een wijziging aangebracht in de vakantiewetgeving. De belangrijkste wijzigingen zijn rondom de regeling van vakantiedagen in een ziekteperiode.

 
Dit bericht is geplaatst op: 21/08/2012

Verval meer tijdelijke contracten voor werknemers tot 27 jaar

Tijdelijk contractPer 1 januari 2012 zijn er een aantal wetswijzigingen in werking getreden. Één daarvan was het verval van de regeling waarbij het werkgevers toegestaan was werknemers tot 27 jaar langer een tijdelijke contract aan te bieden dan werknemers ouders dan 27 jaar.

Dit bericht is geplaatst op: 21/08/2012

Zwangere vrouwen nog steeds gediscrimineerd

ZwangerBegin juli bracht de Commissie Gelijke Behandelijk naar voren dat er nog steeds sprake is van discriminatie van vrouwen. Het gaat hierbij om zwangere vrouwen of moeders met jonge kinderen die op het werk gediscrimineerd worden bij sollicitaties, het geven van promoties, na terugkeer van verlof of bij het beëindigen van het arbeidscontract. Om dit soort discriminatie te voorkomen bestaat de gelijkebehandelingswetgeving. Toch moet de CGB nog vaak uitspraken doen over zulke situaties.

Dit bericht is geplaatst op: 1/08/2012

Uitbetaling overuren

Uitbetaling overurenEen werknemer  wiens overuren niet uitbetaald zouden worden, krijgt toch een deel van zijn overuren vergoed. Ondanks dat in het arbeidscontract stond dat overuren niet uitbetaald zouden worden, heeft het hof beslist dat toch een deel van de overuren vergoed moeten worden.

Dit bericht is geplaatst op: 31/07/2012

Twitteren leidt tot rechtszaak

Twitter rechtzaakAlgemene tweets kunnen volgens het Haagse Gerechtshof gezien worden als een vorm van adverteren. Dit kwam naar voren in een rechtszaak over een geschil tussen een recruitingsbedrijf  en een ex-werknemer.

Dit bericht is geplaatst op: 31/07/2012

Nieuwe kantonrechtersformule op komst

KantonrechterDe kantonrechters hebben aangekondigd een nieuwe kantonrechtersformule (ontslagvergoeding) te gaan ontwikkelen. Bij de nieuwe formule staat de schade die de werknemer door de beëindiging van het arbeidscontact lijdt centraal. De vergoeding wordt bepaald door de kans op het vinden van een nieuwe baan. Indien de kans groot is dat de werknemer nieuw werk vindt, dan zal de vergoeding lager uitvallen.

Dit bericht is geplaatst op: 26/07/2012

Medewerkers brengen de goede naam van het bedrijf in gevaar

TransformatorenDe arbeidscontracten van twee medewerkers en hun leidinggevende van Smit Transformatoren zijn definitief beëindigd. De kantonrechters hebben beslist dat de medewerkers de goede naam van Smit Transformatoren in gevaar hebben gebracht en dat er daarom genoeg reden was de arbeidsovereenkomsten te ontbinden. De verdere uitkomsten van de procedures verschillen echter per medewerker.

Dit bericht is geplaatst op: 20/07/2012

Opzegtermijn opstellen in de arbeidsovereenkomst

OpzegtermijnVolgens de wet is de opzegtermijn voor een werknemer één maand. Bij verlenging van deze opzegtermijn ontstaat er vaak verwarring over wat wel en niet toegestaand is. Bij het opstellen van een arbeidscontract wordt daarom de bestaande regel over het verlengen van de opzegtermijn niet goed toegepast.

Dit bericht is geplaatst op: 12/07/2012

Valse beschuldiging op werk leidt tot ontslagvergoeding

BeschuldigingNa inventarisatie van juridisch dienstverlener JuroFoon blijkt dat 52.2 procent van de Nederlanders een keer vals beschuldigd te zijn door hun werkgever. Hierdoor kunnen de arbeidsomstandigheden voor de werknemer heel vervelend worden. Echter, als hij ontslag neemt is de kans groot dat hij het recht op een WW-uitkering verliest, hij is namelijk verwijtbaar werkloos.

Dit bericht is geplaatst op: 12/07/2012

Ketenregeling ontduiken mondt uit in vaste arbeidsovereenkomst

KetenregelingEen werkgever die probeerde de ketenregeling te ontduiken, wordt verplicht de werknemer een vast dienstverband aan te bieden. Na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten moet volgens de ketenregeling een keuze worden gemaakt: er wordt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opgesteld, of het bedrijf besluit de dienstverlening te beëindigen. De werkgever probeerde in dit geval echter de regeling te omzijlen, waardoor de zaak uiteindelijk bij de kantonrechter terecht kwam.

Dit bericht is geplaatst op: 4/07/2012

Recht op vakantiedagen bij opstellen arbeidscontract

VakantiedagenBij elke baan heeft de werknemer recht op vakantiedagen. Deze vakantiedagen staan al vast bij het opstellen van het arbeidscontract. Naast de wettelijk verplichte vakantiedagen krijg je bij veel bedrijven ook bovenwettelijke vakantiedagen. De hoeveelheid bovenwettelijke vakantiedagen kan echter per bedrijf verschillen.  Denk hierom bij het opstellen van een arbeidscontract.

Dit bericht is geplaatst op: 2/07/2012

Controle pensioenontslag arbeidsovereenkomst essentieel

PensioenontslagPer 1 april heeft er een belangrijke aanpassing plaatsgevonden wat betreft de pensioenregeling in het arbeidscontract. De arbeidsovereenkomst wordt namelijk opgeheven op de dag dat de werknemer 65 jaar wordt. Voorheen werd het dienstverband beëindigd op de eerste dag van de maand na de 65e verjaardag.

Dit bericht is geplaatst op: 21/06/2012

Versoepeling ontslagrecht 2014

OnstlagenMinister Kamp van Sociale zaken heeft de plannen om het ontslagrecht te versoepelen uitgewerkt. De plannen zijn in het Lenteakkoord door de VVD, CDA, D66, Groenlinks en ChristenUnie aan de orde gesteld. Indien deze politieke partijen aan de macht komen, wordt het vanaf 2014 voor werkgevers makkelijker gemaakt om een werknemer te ontslaan. Daarnaast gaat de ontslagvergoeding omlaag.

Dit bericht is geplaatst op: 21/06/2012

Arbeids-Contract.nl bereikt mijlpaal

MijlpaalArbeids-Contract.nl heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Afgelopen week, op 11 juni, is het 500e arbeidscontract bij Arbeids-Contract.nl opgesteld!

Dit bericht is geplaatst op: 15/06/2012

Controle door werkgevers

ControleIn 64 procent van de bedrijven hangen camera’s. Deze camera’s worden meestal gebruikt ter beveiliging, maar uit onderzoek is gebleken dat tweederde van de bazen het personeel bespiedt ter controle. Meer dan een derde van de werkgevers leest mee met e-mails van hun werknemers en één op de tien werkgever luistert mee met telefoongesprekken op de werkvloer.

Dit bericht is geplaatst op: 14/06/2012

Jongeren steeds vaker flexibele arbeidscontracten

JongerenWerknemers hebben steeds minder vaak een vast arbeidscontract, want het aantal flexwerkers groeide van 13 naar 18 procent tussen 2001 en 2011. Vooral jongeren werken vaak op flexbasis. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Dit bericht is geplaatst op: 5/06/2012

Vakantiebaantjes: Lekker geregeld

VakantiebaantjeHet is weer bijna vakantie en dat betekent dat jongeren volop op zoek gaan naar een vakantiebaantje. Het Ministerie van Social Zaken en Werkgelegenheid is daarom deze week gestart met een Facebook-actie: Lekker geregeld.

Dit bericht is geplaatst op: 31/05/2012

Gevolgen bezuinigingsakkoord

BezuinigingsakkoordHet nieuwe begrotingsakkoord heeft grote gevolgen voor de pensioenen en het ontslagrecht. Het ontslagrecht wordt versoepeld, de AOW-leeftijd wordt versneld ingevoerd en de werkloosheidswet wordt veranderd.

Dit bericht is geplaatst op: 31/05/2012

Voetballer Labyad vergeten arbeidscontract op te zeggen

VoetbalcontractZakaria Labyad ligt, ondanks de opzegging van zijn contract met PSV, nog een jaar vast bij de voetbalclub. De voetballer is vergeten zijn contract tijdig op te zeggen, wat betekent dat hij automatisch nog een seizoen vastligt.

Dit bericht is geplaatst op: 24/05/2012

Belasting ingehouden op de hoofdprijs

HoofdprijsNa via eerlijke sms-stemming de hoofdprijs te winnen, is de winnaar van de Gouden Kooi nog niet tevreden. De producent, Talpa productions B.V., heeft namelijk besloten loonbelasting in te houden. Daar ging de winnaar niet mee akkoord.

Dit bericht is geplaatst op: 18/05/2012

Contract bepaalde tijd beëindigen?

Bepaalde tijdKan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opgezegd worden? Dit is een vraag die voor veel werkgevers belangrijk is en die voor velen niet beantwoord kan worden.  Ook realiseren werknemers  zich niet hoe de bepalingen voor een tijdelijk arbeidscontract zijn.

Dit bericht is geplaatst op: 18/05/2012

Ontbinding arbeidscontract onterecht

DiefstalDe arbeidsovereenkomst van een werknemer van de Gall & Gall werd ontbonden omdat de medewerker meerdere malen een flesje frisdrank mee naar buiten nam en werd beschuldigd van diefstal. De kantonrechter Zaandam heeft geoordeeld dat de ontbinding van het arbeidscontract  niet geldig is.

Dit bericht is geplaatst op: 10/05/2012

Na 1 jaar een vast arbeidscontract

ArbeidscontractDe vakcentrale FNV stelt dat iedereen een vast arbeidscontract moet krijgen na één jaar werken bij een werkgever. Dit werd tijdens de hoorzitting over flexibele arbeid en zekerheid aan de orde gesteld.

Dit bericht is geplaatst op: 1/05/2012

Onenigheid over Ziektewetplannen

ZiektewetMinister Kamp van Sociale Zaken wil mensen met flexibele arbeidscontracten en werklozen minder lang een Ziektewetuitkering geven. Kamp wil hierdoor zieke werknemers sneller aan het werk krijgen. De vakcentrales FNV, CNV en MHP zijn fel tegen het voorstel.

Dit bericht is geplaatst op: 24/04/2012

Sollicitant afgewezen

GeloofsovertuigingDe gemeente Rotterdam heeft een sollicitant terecht afgewezen omdat hij vrouwen geen hand wil schudden vanwege zijn geloofsovertuiging. De sollicitant vondt dat de afwijzing onterecht was en stapte naar de Commissie Gelijke Behandeling, die oordeelde dat de afwijzing onterecht was omdat er sprake was van indirect discriminatie naar godsdienst. De gemeente Rotterdam stapte naar de rechter en werd uiteindelijk door de Rechtbank Rotterdam en het Gerechtshof Den Haag in het gelijk gesteld.

Dit bericht is geplaatst op: 19/04/2012

Tijdelijk contract van vier tot tien jaar

Sociale zaken van werkgelegenheidMinister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat werknemers langer een tijdelijk arbeidscontract kunnen krijgen. Hij stelt voor dat werkgevers een tijdelijk arbeidscontract van vier tot maximaal tien jaar kunnen aanbieden.

Dit bericht is geplaatst op: 13/04/2012

Ontslag na schelden op Facebook

De arbeidsovereenkomst van een werknemer die zijn werkergever had uitgescholden op Facebook is ontbonden. De magazijnmedewerker van het bedrijf Blokker vroeg om een voorschot op zijn salaris, maar dat weigerde de werkgever. De werknemer was gefrustreerd en plaatste berichten als “hoerestumperd” en “hoerebedrijf” op zijn Facebook-profiel.

Dit bericht is geplaatst op: 2/04/2012

Aantal vaste arbeidscontracten keldert

UWVBedrijven bieden werknemers bijna geen vaste contracten meer aan. Het afgelopen jaar is het aantal vaste contracten gedaald met 97%. Uitkeringsinstantie UWV spreekt van een spectaculaire daling.

Dit bericht is geplaatst op: 16/03/2012

Wetswijziging vakantiedagen

VakantiedagenMet ingang van het nieuwe jaar (2012) geldt een nieuwe regeling wat betreft vakantiedagen. De ‘houdbaarheidsdatum’ van de gespaarde vakantiedagen heeft namelijk een grote verandering ondergaan. Het opnemen van de wettelijke vakantiedagen (minimum aantal vakantiedagen) is van vijf jaar naar zes maanden gegaan.

Dit bericht is geplaatst op: 16/03/2012

Ja, ik wil een arbeidscontract dat direct klaar is voor gebruik

iDealOp deze website kunt u veilig met iDeal betalen.