iDeal

Arbeidscontract

Arbeidscontract

In een arbeidscontract staan de werkafspraken tussen de werknemer en de werkgever vastgelegd. Dit wordt ook wel een arbeidsovereenkomst genoemd. Deze afspraken worden meestal schriftelijk vastgelegd om onduidelijkheden en problemen te voorkomen. Er kan een arbeidscontract voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd worden aangegaan.

Arbeidscontract opstellen

Een arbeidscontract is verplicht wanneer een werkgever iemand drie maanden lang elke week, of minimaal twintig uur per maand, werkzaamheden laat verrichten. Het is van belang dat het arbeidscontract volledig en begrijpelijk is. Op Arbeids-Contract.nl kunt u eenvoudig een maatwerk arbeidscontract bestellen.

Met de online vragenlijst wordt uw arbeidscontract opgesteld

Beantwoord de vragen en wij stellen uw maatwerk arbeidscontract op.

  • Levertijd: arbeidscontract binnen 15 min. per e-mail
  • Word-document: eenvoudig aan te passen
  • Juridische ondersteuning
  • €49,- Betaal veilig en gemakkelijk met iDeal
Bestel direct Meer informatie

Schriftelijk arbeidscontract

Volgens de wet is het toegestaan een arbeidscontract zowel schriftelijk als mondeling te sluiten. Toch is het verstandig om de werkafspraken in een schriftelijk arbeidscontract op te nemen, zodat misverstanden en onenigheid zoveel mogelijk worden voorkomen. Bovendien moeten sommige afspraken in een schriftelijk arbeidscontract zijn opgenomen, zoals een proeftijd- en een concurrentiebeding. Bij een mondeling arbeidscontract zijn deze bedingen namelijk niet geldig.

Inhoud arbeidscontract

Wat moet er in een arbeidscontract staan? Dat is allereerst een zaak tussen werkgever en werknemer. Wat zij samen afspreken, komt in het arbeidscontract te staan. Maar niet alles mag zomaar worden afgesproken. De wet geeft bepaalde eisen waaraan het arbeidscontract moet voldoen, met als doel de werknemer te beschermen tegen onredelijke voorwaarden in het arbeidscontract. Zo geeft het Burgerlijk Wetboek (BW) regels over de proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag. Ook staat in het BW of van deze regels in het arbeidscontract mag worden afgeweken in de CAO. 

CAO en arbeidscontract

De afspraken tussen een werkgever en een werknemer staan niet alleen in een arbeidscontract, maar ook in een CAO. Een CAO is een collectief arbeidscontract tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. In een CAO staan arbeidsvoorwaarden vastgelegd die gelden voor de gehele onderneming of gehele bedrijfstak. Een werkgever is aan een collectief arbeidscontract gebonden als hij partij is bij een CAO, als hij lid is van een werkgeversorganisatie of als de onderneming binnen een bepaalde bedrijfstak valt. Bepalingen die in een individueel arbeidscontract staan en strijdig zijn met de CAO, zijn nietig. Arbeids-Contract.nl zorgt er daarom er altijd voor dat een individueel arbeidscontract in overeenstemming is met een eventuele CAO.

Nieuwe regels arbeidscontract

Het arbeidsrecht gaat flink veranderen. Dat heeft gevolgen voor de voorwaarden waaraan het arbeidscontract moet voldoen. De eerste wijzigingen gaan in per 1 januari 2015. Daarna zullen in juli 2015 de overige wijzigingen worden ingevoerd. De arbeidscontracten die u via Arbeids-Contract.nl laat opstellen voldoen aan alle toepasselijke regels.

Veranderingen arbeidscontract per 1 januari 2015

In arbeidscontracten voor bepaalde tijd – met een duur van zes maanden of korter – mag geen proeftijdbeding meer worden opgenomen. Het concurrentiebeding mag in arbeidscontracten voor bepaalde tijd alleen worden opgenomen als dat noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit moet in het arbeidscontract goed gemotiveerd worden.

Veranderingen arbeidscontract per 1 juli 2015

Werknemers met een arbeidscontract voor bepaalde tijd krijgen vanaf 1 juli 2015 na twee jaar recht op een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Nu is dat na drie jaar. Verder wordt het gebruik van een oproeparbeidscontract in de zorg beperkt.

iDealOp deze website kunt u veilig met iDeal betalen.